Flexjob

Reform af fleksjobordningen

1. Varighed

Lovgivning frem til 31. december 2012

 • Ingen tidsbegrænsning på en bevilling af fleksjob – bort set fra folkepensionsalderen.
Lovgivning fra 1. januar 2013

 • Under 40-årige vil højst få tildelt fleksjob for fem år ad gangen.
 • Over 40-årige kan efter det første femårige fleksjob få tilkendt et permanent fleksjob.
Timetal
Lovgivning frem til 31. december 2012

 • Da skulle fleksjobbere som tommelfingerregel kunne yde, hvad der svarer til godt 12 timers arbejde, for at økonomien hænger sammen for arbejdsgiveren. Timetallet udgør dog ikke altid den væsentligste økonomiske værdi for arbejdsgiveren.
 • Der er ikke et økonomisk incitament for den fleksjobansatte i at øge sit timeantal.
Lovgivning fra 1. januar 2013

 • Økonomien kan også hænge sammen for arbejdsgiveren med et timetal under 12 timer, fordi arbejdsgiver alene skal betale for det arbejde, der bliver udført.
 • Fleksjobberen har et økonomisk incitament til at øge sit timeantal.
 Varighedsbegrænsning
Lovgivning frem til 31. december 2012

 • Har man modtaget ledighedsydelse i 12 måneder ud af 18 måneder, skal jobcentret genvurdere, om man stadig står til rådighed for et fleksjob.
Lovgivning fra 1. januar 2013

 • Ledighedsydelsen er ikke varighedsbegrænset.
4. Øvrigt

Hidtidig arbejdsplads

Lovgivning frem til 31. december 2012

 • For at få et fleksjob på hidtidig arbejdsplads, skal mulighederne for arbejdsfastholdelse være afprøvet.
 • De sociale kapitler i overenskomsten kan på nogle områder være til hjælp i indsatsen.
 • I øvrigt gælder at revalideringsmuligheder skal være udtømt.
Lovgivning fra 1. januar 2013

 • Man kan først ansættes i fleksjob på hidtidig arbejdsplads, når man har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel.
Selvstændige
Lovgivning frem til 31. december 2012

 • Der var mulighed for fleksjob i egen virksomhed.
Lovgivning fra 1. januar 2013

 • Det vil fortsat være muligt for selvstændige erhvervsdrivende at få tilskud til fleksjob i egen virksomhed.
 • Tilskuddet udgør maksimalt 125.000 kr. pr. år.

Generelt om Flexjob før ændringen:

Flexjob var for dem som kunne arbejde fra 37 delt med 3 = 33%  svarende til 12,33 timer pr uge og op til 50% svarende til 18,5 timer, og disse tal er med 100% arbejdseffektivitet. Hvis man f.eks. arbejder med 50 % effektivitet skal man op på det dobbelte antal timer. Man kan også være i flexjob i 37 timer pr uge og kun være 33 eller 50% effektiv, man har så også ret til et flexjob.

Løn.

I 2006 blev der sat et loft over, hvor meget en fleksjobber maksimalt kan tjene. En arbejdsgiver kunne da højst få beregnet tilskud til en løn på ca. 445.000 kroner om året. Faktisk får 96 procent af fleksjobberne den overenskomstmæssige mindsteløn, da det er grundlaget for den refusion arbejdsgiveren får.

Når man visiteres til et job, enten flex eller skåne, så skal man tænke på at det skal matche arbejdsmarkedet krav, for at det kommer til at fungere. Arbejdsgiveren vil ikke acceptere at aftalen ikke “holder”, når borgeren kommer i gang. Fortæl også sagsbehandleren det, det står i “arbejdevnemetoden” side 16. arbejdsevnemetode

Flexjobbere må have 4 timers frivilligt arbejde om ugen, uden at kommunen kan kræve de øger arbejdstiden i fleksjobbet. Se her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144802
Kapitel 3 §8 stk 2

Dette gælder også når man er på ledighedsydelse:

Bekendtgørelse om beregning af ledighedsydelse, fradrag i ledighedsydelse og varsling af ferie med ledighedsydelse

I medfør af §§ 74 d, stk. 5 og 6, og 74 e, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 266 af 12. april 2000, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 284 af 25. april 2001, fastsættes:

 Frivilligt, ulønnet arbejde

 § 5. Ved frivilligt, ulønnet arbejde forstås i denne bekendtgørelse arbejde, som en modtager af ledighedsydelse udfører for frivillige organisationer, foreninger eller lignende. Arbejdet skal udføres, uden at den pågældende er underlagt sædvanlige ansættelsesretlige pligter. Frivilligt, ulønnet arbejde kan kun udføres, hvis det foregår i Danmark og ikke har forbindelse med privat erhvervsvirksomhed.

 Stk. 2. En modtager af ledighedsydelse kan uden fradrag udføre frivilligt, ulønnet arbejde, der ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde.

 Stk. 3. En modtager af ledighedsydelse kan uden fradrag udføre frivilligt, ulønnet arbejde, der kan udbydes som almindeligt lønarbejde, i op til 4 timer om ugen. De 4 timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode. Arbejde herudover medfører fradrag. Arbejdet må ikke vedrøre primær drift eller vedligeholdelse. 

Stk. 4. En modtager af ledighedsydelse, som udfører frivilligt, ulønnet arbejde, skal skriftligt oplyse kommunen om arbejdets art og varighed, samt hvilken organisation, forening eller lignende, der arbejdes for.

Husk at du / I skal fortælle arbejdsgiveren hvis der er risiko for flere sygedage end gennemsnittet, så kan der evt. laves en §56 aftale, (tidligere § 28 aftale), som indebærer at arbejdsgiveren får refunderet dagpengene, fra starten af sygefraværet, hver gang en ny sygeperiode starter, fremfor han skal betale de første uger af firmaets kasse. Kommunen kan godt “glemme” dette, da de så flytter omkostninger fra det offentlige til erhvervslivet, og det vil ikke give et godt arbejdsforhold hvis “flex Peter” er væk 4 gange 5 dage ekstra pr. år, dette er lige præcis  1 måneds arbejdstid som pålægges firmaets kasse.

Rettigheder som Flexjobber, se herunder:

http://infolink.elbo.dk/jord/bruger/vis.asp?which=1486

24 Kommentarer til Flexjob

 1. Jens Larsen skriver:

  Kunne godt tænke mig at høre,om , Hvis du idag har et flexjob, hvor du får fuld løn for alle 37 timer og skifter til en ny arbejdsgiver, følger den så med, eller skal jeg under den nye, hvor jeg kun får fuld løn for de timer jeg arbejder

  • 123p123t123 skriver:

   Hentet fra: http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Flere%20i%20arbejde/Reform%20af%20foertidspension%20og%20fleksjob/Hvad%20sker%20der%20paa%20fleksjobomraadet.aspx

   Den nye fleksjobordning gælder for alle, der fra den 1. januar 2013 bliver visiteret til et fleksjob, eller som skifter fleksjob. For de personer, der før den 1. januar 2013 i dag er ansat i et fleksjob, sker der ingen ændringer, så længe de er ansat i det samme fleksjob.
   Fleksjob bliver bevilliget for en femårig periode
   Kommunen bevilliger efter den 1. januar 2013 fleksjobbet for op til fem år ad gangen. Når de op til fem år er gået, skal kommunen vurdere, om borgeren fortsat har ret til et fleksjob. Midlertidige fleksjob betyder ikke, at borgeren skal skifte fleksjob hver femte år, men alene at kommunen hvert femte år skal vurdere, om den enkelte fortsat er berettiget til et fleksjob.
   Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få bevilliget et permanent fleksjob. Det gælder, hvis kommunen vurderer, at borgeren aldrig bliver i stand til at kunne varetage et almindeligt arbejde på ordinære vilkår.
   Tilskuddet bliver målrettet personer med færrest ressourcer
   Tilskudsmodellen er ændret, så tilskuddet fremover bliver reguleret med lønnen. Det betyder, at det ikke længere er de højest lønnede, der får de største tilskud, men omvendt. Fremover bliver de største tilskud målrettet personer med de laveste lønninger og den mindste arbejdsevne, så det bedre kan betale sig for virksomheder at ansætte personer i et fleksjob, selvom de kun kan arbejde få timer om ugen.
   Den nye fleksjobordning indebærer, at de fleksjobansatte får løn fra deres arbejdsgiver for den arbejdsindsats, de reelt yder. Derudover får de et tilskud til lønnen fra kommunen, som kan udgøre op til cirka 17.000 kroner om måneden (98 procent af den højeste dagpengesats). Der reserveres en andel heraf til obligatorisk pension.
   Størrelsen på tilskuddet afhænger af lønnen. Tilskuddet bliver nedsat med 30 procent af lønnen op til 13.208 kroner om måneden før skat. Når månedslønnen før skat overstiger det beløb, bliver tilskuddet reduceret med 55 procent af lønnen.
   Tilskuddet til lønnen er fuldt aftrappet ved en lønindkomst inkl. pension på cirka 36.400 kroner om måneden.
   Alle modtager ledighedsydelse, mens de søger fleksjob
   Alle, der er visiteret til et fleksjob og er ledige, kan fremover få ledighedsydelse. Ydelsen kan enten udgøre cirka 15.450 kroner om måneden (89 procent af højeste dagpengesats) eller cirka 13.952 kroner om måneden for forsørgere (80 procent af højeste dagpengesats) og cirka 10.500 kroner om måneden for ikke forsørgere (60 procent af højeste dagpengesats).
   Hvis man er visiteret til et fleksjob og er ledig, får man ledighedsydelse som enten kan udgøre cirka 15.450 kroner om måneden (89 procent af højeste dagpengesats) eller cirka 13.952 kroner om måneden (80 procent af højeste dagpengesats), hvis man har børn eller cirka 10.500 kroner om måneden (60 procent af højeste dagpengesats), hvis man ikke har børn. De to sidstnævnte ydelser svarer til kontanthjælpssatsen for voksne forsørgere eller ikke-forsørgere.
   Man modtager cirka 15.450 kroner om måneden, hvis man fx kan modtage syge- eller barseldagpenge, eller man har været ansat i et fleksjob i ni måneder inden for de seneste 18 måneder.
   Hvis man ikke har ret til den høje sats, modtager man den lavere ydelse (enten 13.952 kroner om måneden, hvis man har børn eller 10.500 kroner om måneden, hvis man ikke har børn). Det er tilfældet, hvis man er blevet visiteret til et fleksjob, men fx ikke har ret til sygedagpenge.
   Ledige fleksjobvisiterede, der har nået fleksydelsesalderen, modtager ledighedsydelse svarende til 60 procent af højeste dagpengesats frem til folkepensionsalderen, eller til at de overgår til fleksydelse.
   Hvis man modtager ledighedsydelse, får man fra 1. januar 2013 en aktiv indsats blandt andet i form af kontaktsamtaler hver tredje måned og ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Indsatsen indebærer også, at den enkelte selv aktivt skal søge fleksjob og deltage i de tilbud, som kommunen giver.
   Arbejdsgivere skal være med til at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked
   Fremover bliver det først muligt at blive ansat i et fleksjob på ens hidtidige arbejdsplads, når man har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår.
   Kravet om de 12 måneders ansættelse gælder ikke, hvis det er åbenbart formålsløst – fx fordi man har været udsat for en alvorlig arbejdsskade eller pludselig bliver ramt af en alvorlig sygdom.
   Fleksjobordningen er også for selvstændige
   Det er fortsat muligt for selvstændige at få tilskud til et fleksjob i egen virksomhed. Men ordningen bliver justeret, så den fremover adskiller sig fra fleksjobordningen for lønmodtagere.
   I ordningen for selvstændige bliver der alene set på arbejdsevnen i forhold til arbejdet i egen virksomhed, og tilskuddets størrelse afhænger af indkomsten i virksomheden. Tilskuddet bliver nedsat med 30 procent af årsindkomsten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst.
   Opdateret den 21. december 2012

   123

 2. John breiner skriver:

  Hej. Jeg i flerkoneri på 4 år. Til at starte havde jeg59% og25 Tim. Nu har jeg16 Tim. 2/3. Før når jeg havde mere end 25 Tim fik jeg afspad. Nu hvor jeg16 Tim og arb. Evt 22 timer. Fårjeg den besked at det får jeg.er dette korrekt?.. Kh jb

 3. john breiner skriver:

  yep fleksjob. Jeg på2/3 del fleks. Men står som 37 timer fuldtids. Mit svære ? er at jeg arbejder 4 dage 4 timer i alt 16 timer. Men hvis jeg så arbejder 25 på en uge er jeg så beretiget til afsp. Der ikke nogen fagf. der aner det. Så?? Kh John Breiner

 4. Mette skriver:

  Tak for en fin artikel – synes det er en jungle at finde rundt i

  • 123p123t123 skriver:

   Tak for ros!

   Du har ret det er en jungle, måske bevidst. Måske er det fordi love bliver ændret og der kommer tillæg.

   Dem som har regeringsmagten har de sidste mange år været ret enige om at når man er blevet opslidt eller syg, så skal man straffes økonomisk. Hvis min kone tjener 100 kr mere, så trækkes der 30 kr af min førtidspension. Hun har et alm. rengøringsjob og noget buskørsel.

 5. John breiner skriver:

  Det som man blevet skadet så man trukket ned. Samfundet vil gi revaluer. Jeg vil give arbejdskraft erfaring. Hvad sker efter 45 år på arbejdsmarkedet. Betalt skat, fagforening. Så faldet68.000 kr i løn samtidig er jeg total låst hvor jeg er nu da ingen arbejdsgiver tør tage mig selv med min erfaring og stabilitet. Man skulle tro det var Rusland. Trist man blir sat i bås. Selv med en s r. Med følge. Trist trist. John breiner

 6. John breiner skriver:

  Jungle teist

 7. John breiner skriver:

  Trist

 8. Nicholas Stenov skriver:

  Jeg ønsker lige at få noget på der rene.
  Er det stadig muligt at få flexjob her i 2014, hvis man kan arbejde 30 – 37 timer om ugen med 30 eller 50 % effektivitet ??

  HVilken paragrag beskriver det ?

  VH

  Nicholas Stenov

  • 123p123t123 skriver:

   Jeg kan ikke lige finde paragraffen om timerne til flexjob visitering.

   Flexjobloven sagde før, hvis man “kun kan arbejde” under 50% effektiv arbejdsydelse, så var man berettiget til flexjob. Jeg mener stadigvæk det er samme grundprincip. Dvs, kan du arbejde 50% eller opad kan du ikke få flexjob, men skal klare dig selv med den lønnedgang dette giver.

   De ny regler er mere flexible mht arbejdstiden. Hvis man kan arbejde 1 time pr uge, refunderer kommunen resten til arbejdsgiveren.

   Det største problem er at få kommunen til at anerkende personens reelle arbejdsevne. De har så nemt ved at sige, du er der i måske 6 timer i 5 dage og dermed kan du arbejde 30 timer. De “glemmer” måske at registrere din arbejdsevne værende som måske kun er 55% effektivitet, hvilket giver en effektiv arbejdstid på 16,5 timer pr uge. Dette vil så give ret til et flexjob.

 9. John b skriver:

  Det sgu blevet så kompliceret så selv de folk der sidder med det. Ikke aner nok om det. Så velkommen i junglen fleksjob jb 59 år

  • 123p123t123 skriver:

   Jeg er bange for du har delvis ret. Jeg har søgt rimelig meget men kan ikke finde noget ordret om det. Derfor går jeg ud fra at kriterierne er som før. Jeg lægger en kopi af den gamle “Flexjob udgave 19″ ‘s beskrivelse for opnåelse af flexjob, på nyhedssiden.

 10. Nicholas Stenov skriver:

  Tak for svaret :)

 11. aobj skriver:

  Min sagsbehandler fortalte mig at jeg skulle være 2/3 nedsat, dvs max 3timer/dagl., ellers intet flexjob, så ville det være deltid eller fuldtid, helt op til mig selv, for så skal kommunen ikke supplerer økonomisk. Men det er en jungle, og om det er en skrøne eller ej, men så virker det som om at sagsbehandlerne får bonus for at trække os borgere rundt i manegen, og blive ved med at sende én ud i flere jobprøvninger, selv om intet bliver bedre. Skal ærligt indrømme jeg har min pensionsfirma med på sidelinien når jeg har fat i kommunen, og nu har jeg lige engageret en privatrådgivnings firma, som kan gennemskue §’erne bedre end mig. Læger og specialister siger flexjob, mens sagsbehandleren siger “det skal arbejdes væk”… Gigt kan ikke arbejdes væk, det bliver ikke bedre, brusk og knogler kan ikke komme tilbage, men det er som om kommunen ved noget lægerne ikke ved

  • 123p123t123 skriver:

   Kommuner er meget klogere end læger!!!!!!!!!!!!

   Nej de gør som der passer dem. Bed om at få dette på skrift med vedhæftet lovtekst, så tror jeg du får et andet svar!

   Vedr. gigt: I ryghvirvlerne kan der opstå noget som hedder Modic forandringer, type 1, 2 og 3. Dette giver mange smerter, mest morgen og aften. Træning frarådes til dels, men man skal holde sin ryg igang uanset smerter for sin egen skyld.

   Patienter med Modic forandringer har væsentlig flere smerter end patienter med ondt i ryggen af andre årsager.

   Visitationsreglerne var da jeg søgte, under 50% arbejdsydelse = flexjob eller pension. Over dette skulle man selv tage løn nedgangen. Måske derfor nogle prøver at snige sig til flexjob, ved en større arbejdsevne. Fordi en lønnedgang på måske 100.000,00kr eller mere, er faktisk rigtig meget og ikke alle har råd til den nedgang uden at komme i økonomiske vanskeligheder.

 12. Mila skriver:

  Jeg er i en situation hvor jeg skal vurderes mht. arbejdsevne, som så gerne skulle afklare hvor mange timer jeg kan arbejde. Hvis jeg så får et Flexjob har jeg forstået at jeg får suppleret op til hvad ???? Jeg er i øjeblikket på sygedagpenge og har en privat pensionsordning som dækker tab af erhvervsevne, uafhængig af sygedagpengene. Hvad sker der med den ordning hvis jeg får et flexjob ? Bliver jeg modregnet i de supplerende dagpenge ?

  mvh
  mila

  • 123p123t123 skriver:

   Hej. I mange tilfælde forsøger kommuner at undgå høje lønninger i flexjob. Jeg tror at 2/3 af alle flexjob ligger lidt over mindstelønnen, løseligt ca. 240000kr pr år. Jeg kender en lokal heromkring som får ca. 340000 kr årligt, synes dog de fleste ender i den mindre sats.

   Mht. deltids arbejde som flexjob er, må du kunne få oplyst hos dit forsikrings selskab, hvordan du vil være stillet ved f.eks 5 timers arbejde pr uger eller 10 eller 15 timer pr uge.

 13. Sus skriver:

  Hej
  Jeg har været igang i 3 år med at søge om flexjob (Arbejdsprøvninger, træning etc) og det er lige gået op for mig at når jeg får den tilkendt så får jeg den laveste sats, fordi jeg er på kontanthjælp nu (jeg startede på sygedagpenge, men det mente kommunen efter 1 år at det var jeg ikke syg nok til, men syg nok til kontanthjælp-kassen for 100% uarbejdsdygtige. Flot!). Anywho… jeg får §34 nu som supplement til kontanthjælpen, og det gør at jeg sådan lige med lidt god vilje kan holde mig ovenvande økonomisk. Kan man fortsat få §34 eller en tilsvarende økonomisk hjælp som arbejdsløs flexjobber? Hvis man ikke kan så er jeg seriøst økonomisk på røven i det øjeblik jeg får tilkendt flexjob. :(

  • 123p123t123 skriver:

   Jeg tror ikke på du kan oppebære §34 som arbejdsløs flexjobber. Et flexjob er en form for skånejob som sidestilles med et alm. job, derfor skal man først gå på “røven” for at få hjælp.

   Du bliver nød til aktivt at evt. finde billigere bolig eller sænke leveomkostningerne. Hvis man ikke bevilliges flexjob, fordi man har en arbejdevne på f.eks. 51% er man ikke berettiget til nogen som helst hjælp, den lønnedgang skal man selv tage.

 14. ole skriver:

  Hej
  Kan man gå på efterløn hvis man er flexjobber?

  • 123p123t123 skriver:

   Hej! Nej, så hedder det flexydelse i stedet for, herunder kommer der noget om det.

   Fleksydelse

   ​Sats 2015
   91% af sygedagpengemaksimum 16.306 kr. pr. måned/ 195.672 kr. pr. år
   Fleksydelsesbidrag 1.447 kr. pr. kvartal. Beløbet indbetales fortsat, når man modtager fleksydelse.

   Når man er ansat i et fleksjob er man afskåret fra at søge efterløn. Man skal i stedet søge fleksydelse. Der er mange lighedspunkter mellem den fleksible efterløn og fleksydelse. Ordningen administreres af kommunen.

   Betingelsen for ret til fleksydelse i 2015 er, at man:

   er fyldt 60½ år (født 1. halvår 1954) eller 61 år (født 2. halvår 1954)
   er visiteret til fleksjob
   har betalt fleksydelsesbidrag i mindst 30 år. Ved opgørelse af optjeningstid i ordningen medregnes perioder med medlemskab af a-kasse og indbetaling af efterlønsbidrag. (Der er overgangsordninger i forhold til anciennitetskravet og betalingen af bidraget ligesom i efterlønsordningen, læs om overgangsordninger i afsnittet om efterløn)
   har bopæl i Danmark eller et andet EU/EØS-land
   ikke modtager social pension, dog undtaget invaliditetsydelse.

   Har man betalt til fleksydelsesordningen, kan man få overført sin anciennitet til efterlønsordningen, hvis man får et arbejde på almindelige vilkår, ligesom det indbetalte efterlønsbidrag kan overføres til fleksydelsesordningen, når man ansættes i fleksjob.
   Der er, som i efterlønsordningen, indført en fortrydelsesordning vedrørende medlemsskab (se efterløn, fortrydelsesordning).

   Med vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen ændres betingelser for fleksydelse fra 2014, se afsnit Fleksibel efterløn – tilbagetrækningsreformen.

   Fleksydelsens størrelse
   Fleksydelsen udgør som udgangspunkt et fast beløb på 16.306 kr. pr. måned. Dog kan fleksydelsen aldrig udbetales med mere end et gennemsnit af de sidste 12 måneders indtægt fra fleksjob eller ledighedsydelse.

   Ved udbetaling af fleksydelse sker der modregning for pensionsordninger på samme måde som efter efterlønsreglerne.

   Oplysning om pensioner sker ved overgang til fleksydelse med værdien af pensionerne ved fleksydelsesalderen. Der modregnes i ydelsen, hvis man har pensionsordninger, selv om de ikke kommer til udbetaling (se fradrag for pensioner).

   Løbende udbetaling af pension, som er led i et tidligere ansættelsesforhold, medfører også fradrag i fleksydelsen, ligesom det sker i efterlønnen. Men man har ved fleksydelse ikke mulighed for at undgå modregning af pensioner, selv om man venter med at gå på fleksydelse, ligesom man heller ikke kan optjene en skattefri præmie.

   Dette er ringere regler end gældende for personer, der er i efterlønssystemet.

   Arbejde i fleksydelsesperioden
   Det er muligt at have arbejde med lønindkomst samtidig med fleksydelsen. Det gælder dog kun job på ordinære vilkår, da beskæftigelse i fleksjob ikke kan kombineres med fleksydelse. Som hovedregel trækkes der i fleksydelsen for hver time, man har lønarbejde.

   Lempet fradrag for kontrollabelt arbejde
   Har man en timeløn under 220,50 kr., (omregningssatsen), får man et lempeligere fradrag for de første 36.331 kr. i lønindtægt pr. hele arbejdsår. Det er et krav, at arbejdstiden er kontrollabel.

   Eksempel
   20 timers arbejde i en måned, 130 kr. i timen:
   20×130 kr. = 2.600 kr. : 220,50 kr. = 12 timer
   Der trækkes ikke for de 20 timer i fleksydelse, men kun for 12 timer

   Personer med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse kan ikke få udbetalt fleksydelse. Derimod kan personer med selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse få udbetalt fleksydelse mod fradrag for den periode, hvor den selvstændige bibeskæftigelse udføres.

   Man må ikke udføre arbejde i en selvstændig virksomhed, som ejes eller drives af ægtefællen – bortset fra mindre jordbrug.

   Klageadgang
   Hvis du ikke er enig i afgørelsen om fleksydelse, skal du klage inden fire uger. Afgørelsen skal genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis afgørelsen fastholdes, bliver klagen sendt videre til Ankestyrelsen.

   Udbetaling
   Fra foråret 2015 er det Udbetaling Danmark, der varetager udbetalingen af fleksydelsen.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s