Flexjob

Reform af fleksjobordningen

1. Varighed

Lovgivning frem til 31. december 2012

 • Ingen tidsbegrænsning på en bevilling af fleksjob – bort set fra folkepensionsalderen.
Lovgivning fra 1. januar 2013

 • Under 40-årige vil højst få tildelt fleksjob for fem år ad gangen.
 • Over 40-årige kan efter det første femårige fleksjob få tilkendt et permanent fleksjob.
Timetal
Lovgivning frem til 31. december 2012

 • Da skulle fleksjobbere som tommelfingerregel kunne yde, hvad der svarer til godt 12 timers arbejde, for at økonomien hænger sammen for arbejdsgiveren. Timetallet udgør dog ikke altid den væsentligste økonomiske værdi for arbejdsgiveren.
 • Der er ikke et økonomisk incitament for den fleksjobansatte i at øge sit timeantal.
Lovgivning fra 1. januar 2013

 • Økonomien kan også hænge sammen for arbejdsgiveren med et timetal under 12 timer, fordi arbejdsgiver alene skal betale for det arbejde, der bliver udført.
 • Fleksjobberen har et økonomisk incitament til at øge sit timeantal.
 Varighedsbegrænsning
Lovgivning frem til 31. december 2012

 • Har man modtaget ledighedsydelse i 12 måneder ud af 18 måneder, skal jobcentret genvurdere, om man stadig står til rådighed for et fleksjob.
Lovgivning fra 1. januar 2013

 • Ledighedsydelsen er ikke varighedsbegrænset.
4. Øvrigt

Hidtidig arbejdsplads

Lovgivning frem til 31. december 2012

 • For at få et fleksjob på hidtidig arbejdsplads, skal mulighederne for arbejdsfastholdelse være afprøvet.
 • De sociale kapitler i overenskomsten kan på nogle områder være til hjælp i indsatsen.
 • I øvrigt gælder at revalideringsmuligheder skal være udtømt.
Lovgivning fra 1. januar 2013

 • Man kan først ansættes i fleksjob på hidtidig arbejdsplads, når man har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel.
Selvstændige
Lovgivning frem til 31. december 2012

 • Der var mulighed for fleksjob i egen virksomhed.
Lovgivning fra 1. januar 2013

 • Det vil fortsat være muligt for selvstændige erhvervsdrivende at få tilskud til fleksjob i egen virksomhed.
 • Tilskuddet udgør maksimalt 125.000 kr. pr. år.

Generelt om Flexjob før ændringen:

Flexjob var for dem som kunne arbejde fra 37 delt med 3 = 33%  svarende til 12,33 timer pr uge og op til 50% svarende til 18,5 timer, og disse tal er med 100% arbejdseffektivitet. Hvis man f.eks. arbejder med 50 % effektivitet skal man op på det dobbelte antal timer. Man kan også være i flexjob i 37 timer pr uge og kun være 33 eller 50% effektiv, man har så også ret til et flexjob.

Løn.

I 2006 blev der sat et loft over, hvor meget en fleksjobber maksimalt kan tjene. En arbejdsgiver kunne da højst få beregnet tilskud til en løn på ca. 445.000 kroner om året. Faktisk får 96 procent af fleksjobberne den overenskomstmæssige mindsteløn, da det er grundlaget for den refusion arbejdsgiveren får.

Når man visiteres til et job, enten flex eller skåne, så skal man tænke på at det skal matche arbejdsmarkedet krav, for at det kommer til at fungere. Arbejdsgiveren vil ikke acceptere at aftalen ikke “holder”, når borgeren kommer i gang. Fortæl også sagsbehandleren det, det står i “arbejdevnemetoden” side 16. arbejdsevnemetode

Flexjobbere må have 4 timers frivilligt arbejde om ugen, uden at kommunen kan kræve de øger arbejdstiden i fleksjobbet. Se her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144802
Kapitel 3 §8 stk 2

Dette gælder også når man er på ledighedsydelse:

Bekendtgørelse om beregning af ledighedsydelse, fradrag i ledighedsydelse og varsling af ferie med ledighedsydelse

I medfør af §§ 74 d, stk. 5 og 6, og 74 e, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 266 af 12. april 2000, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 284 af 25. april 2001, fastsættes:

 Frivilligt, ulønnet arbejde

 § 5. Ved frivilligt, ulønnet arbejde forstås i denne bekendtgørelse arbejde, som en modtager af ledighedsydelse udfører for frivillige organisationer, foreninger eller lignende. Arbejdet skal udføres, uden at den pågældende er underlagt sædvanlige ansættelsesretlige pligter. Frivilligt, ulønnet arbejde kan kun udføres, hvis det foregår i Danmark og ikke har forbindelse med privat erhvervsvirksomhed.

 Stk. 2. En modtager af ledighedsydelse kan uden fradrag udføre frivilligt, ulønnet arbejde, der ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde.

 Stk. 3. En modtager af ledighedsydelse kan uden fradrag udføre frivilligt, ulønnet arbejde, der kan udbydes som almindeligt lønarbejde, i op til 4 timer om ugen. De 4 timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode. Arbejde herudover medfører fradrag. Arbejdet må ikke vedrøre primær drift eller vedligeholdelse. 

Stk. 4. En modtager af ledighedsydelse, som udfører frivilligt, ulønnet arbejde, skal skriftligt oplyse kommunen om arbejdets art og varighed, samt hvilken organisation, forening eller lignende, der arbejdes for.

Husk at du / I skal fortælle arbejdsgiveren hvis der er risiko for flere sygedage end gennemsnittet, så kan der evt. laves en §56 aftale, (tidligere § 28 aftale), som indebærer at arbejdsgiveren får refunderet dagpengene, fra starten af sygefraværet, hver gang en ny sygeperiode starter, fremfor han skal betale de første uger af firmaets kasse. Kommunen kan godt “glemme” dette, da de så flytter omkostninger fra det offentlige til erhvervslivet, og det vil ikke give et godt arbejdsforhold hvis “flex Peter” er væk 4 gange 5 dage ekstra pr. år, dette er lige præcis  1 måneds arbejdstid som pålægges firmaets kasse.

Rettigheder som Flexjobber, se herunder:

http://infolink.elbo.dk/jord/bruger/vis.asp?which=1486

Reklamer

76 svar til Flexjob

 1. Jens Larsen siger:

  Kunne godt tænke mig at høre,om , Hvis du idag har et flexjob, hvor du får fuld løn for alle 37 timer og skifter til en ny arbejdsgiver, følger den så med, eller skal jeg under den nye, hvor jeg kun får fuld løn for de timer jeg arbejder

  • 123p123t123 siger:

   Hentet fra: http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Flere%20i%20arbejde/Reform%20af%20foertidspension%20og%20fleksjob/Hvad%20sker%20der%20paa%20fleksjobomraadet.aspx

   Den nye fleksjobordning gælder for alle, der fra den 1. januar 2013 bliver visiteret til et fleksjob, eller som skifter fleksjob. For de personer, der før den 1. januar 2013 i dag er ansat i et fleksjob, sker der ingen ændringer, så længe de er ansat i det samme fleksjob.
   Fleksjob bliver bevilliget for en femårig periode
   Kommunen bevilliger efter den 1. januar 2013 fleksjobbet for op til fem år ad gangen. Når de op til fem år er gået, skal kommunen vurdere, om borgeren fortsat har ret til et fleksjob. Midlertidige fleksjob betyder ikke, at borgeren skal skifte fleksjob hver femte år, men alene at kommunen hvert femte år skal vurdere, om den enkelte fortsat er berettiget til et fleksjob.
   Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få bevilliget et permanent fleksjob. Det gælder, hvis kommunen vurderer, at borgeren aldrig bliver i stand til at kunne varetage et almindeligt arbejde på ordinære vilkår.
   Tilskuddet bliver målrettet personer med færrest ressourcer
   Tilskudsmodellen er ændret, så tilskuddet fremover bliver reguleret med lønnen. Det betyder, at det ikke længere er de højest lønnede, der får de største tilskud, men omvendt. Fremover bliver de største tilskud målrettet personer med de laveste lønninger og den mindste arbejdsevne, så det bedre kan betale sig for virksomheder at ansætte personer i et fleksjob, selvom de kun kan arbejde få timer om ugen.
   Den nye fleksjobordning indebærer, at de fleksjobansatte får løn fra deres arbejdsgiver for den arbejdsindsats, de reelt yder. Derudover får de et tilskud til lønnen fra kommunen, som kan udgøre op til cirka 17.000 kroner om måneden (98 procent af den højeste dagpengesats). Der reserveres en andel heraf til obligatorisk pension.
   Størrelsen på tilskuddet afhænger af lønnen. Tilskuddet bliver nedsat med 30 procent af lønnen op til 13.208 kroner om måneden før skat. Når månedslønnen før skat overstiger det beløb, bliver tilskuddet reduceret med 55 procent af lønnen.
   Tilskuddet til lønnen er fuldt aftrappet ved en lønindkomst inkl. pension på cirka 36.400 kroner om måneden.
   Alle modtager ledighedsydelse, mens de søger fleksjob
   Alle, der er visiteret til et fleksjob og er ledige, kan fremover få ledighedsydelse. Ydelsen kan enten udgøre cirka 15.450 kroner om måneden (89 procent af højeste dagpengesats) eller cirka 13.952 kroner om måneden for forsørgere (80 procent af højeste dagpengesats) og cirka 10.500 kroner om måneden for ikke forsørgere (60 procent af højeste dagpengesats).
   Hvis man er visiteret til et fleksjob og er ledig, får man ledighedsydelse som enten kan udgøre cirka 15.450 kroner om måneden (89 procent af højeste dagpengesats) eller cirka 13.952 kroner om måneden (80 procent af højeste dagpengesats), hvis man har børn eller cirka 10.500 kroner om måneden (60 procent af højeste dagpengesats), hvis man ikke har børn. De to sidstnævnte ydelser svarer til kontanthjælpssatsen for voksne forsørgere eller ikke-forsørgere.
   Man modtager cirka 15.450 kroner om måneden, hvis man fx kan modtage syge- eller barseldagpenge, eller man har været ansat i et fleksjob i ni måneder inden for de seneste 18 måneder.
   Hvis man ikke har ret til den høje sats, modtager man den lavere ydelse (enten 13.952 kroner om måneden, hvis man har børn eller 10.500 kroner om måneden, hvis man ikke har børn). Det er tilfældet, hvis man er blevet visiteret til et fleksjob, men fx ikke har ret til sygedagpenge.
   Ledige fleksjobvisiterede, der har nået fleksydelsesalderen, modtager ledighedsydelse svarende til 60 procent af højeste dagpengesats frem til folkepensionsalderen, eller til at de overgår til fleksydelse.
   Hvis man modtager ledighedsydelse, får man fra 1. januar 2013 en aktiv indsats blandt andet i form af kontaktsamtaler hver tredje måned og ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Indsatsen indebærer også, at den enkelte selv aktivt skal søge fleksjob og deltage i de tilbud, som kommunen giver.
   Arbejdsgivere skal være med til at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked
   Fremover bliver det først muligt at blive ansat i et fleksjob på ens hidtidige arbejdsplads, når man har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår.
   Kravet om de 12 måneders ansættelse gælder ikke, hvis det er åbenbart formålsløst – fx fordi man har været udsat for en alvorlig arbejdsskade eller pludselig bliver ramt af en alvorlig sygdom.
   Fleksjobordningen er også for selvstændige
   Det er fortsat muligt for selvstændige at få tilskud til et fleksjob i egen virksomhed. Men ordningen bliver justeret, så den fremover adskiller sig fra fleksjobordningen for lønmodtagere.
   I ordningen for selvstændige bliver der alene set på arbejdsevnen i forhold til arbejdet i egen virksomhed, og tilskuddets størrelse afhænger af indkomsten i virksomheden. Tilskuddet bliver nedsat med 30 procent af årsindkomsten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst.
   Opdateret den 21. december 2012

   123

   • dk695 siger:

    Det skal så siges det år du b
    Liver61 så får du kun kontanthjælp efter 6 mdr ledighed og den er ca10.500 minus skat. Danmark er et fattigt land

 2. John breiner siger:

  Hej. Jeg i flerkoneri på 4 år. Til at starte havde jeg59% og25 Tim. Nu har jeg16 Tim. 2/3. Før når jeg havde mere end 25 Tim fik jeg afspad. Nu hvor jeg16 Tim og arb. Evt 22 timer. Fårjeg den besked at det får jeg.er dette korrekt?.. Kh jb

 3. john breiner siger:

  yep fleksjob. Jeg på2/3 del fleks. Men står som 37 timer fuldtids. Mit svære ? er at jeg arbejder 4 dage 4 timer i alt 16 timer. Men hvis jeg så arbejder 25 på en uge er jeg så beretiget til afsp. Der ikke nogen fagf. der aner det. Så?? Kh John Breiner

 4. Mette siger:

  Tak for en fin artikel – synes det er en jungle at finde rundt i

  • 123p123t123 siger:

   Tak for ros!

   Du har ret det er en jungle, måske bevidst. Måske er det fordi love bliver ændret og der kommer tillæg.

   Dem som har regeringsmagten har de sidste mange år været ret enige om at når man er blevet opslidt eller syg, så skal man straffes økonomisk. Hvis min kone tjener 100 kr mere, så trækkes der 30 kr af min førtidspension. Hun har et alm. rengøringsjob og noget buskørsel.

 5. John breiner siger:

  Det som man blevet skadet så man trukket ned. Samfundet vil gi revaluer. Jeg vil give arbejdskraft erfaring. Hvad sker efter 45 år på arbejdsmarkedet. Betalt skat, fagforening. Så faldet68.000 kr i løn samtidig er jeg total låst hvor jeg er nu da ingen arbejdsgiver tør tage mig selv med min erfaring og stabilitet. Man skulle tro det var Rusland. Trist man blir sat i bås. Selv med en s r. Med følge. Trist trist. John breiner

 6. John breiner siger:

  Jungle teist

 7. John breiner siger:

  Trist

 8. Nicholas Stenov siger:

  Jeg ønsker lige at få noget på der rene.
  Er det stadig muligt at få flexjob her i 2014, hvis man kan arbejde 30 – 37 timer om ugen med 30 eller 50 % effektivitet ??

  HVilken paragrag beskriver det ?

  VH

  Nicholas Stenov

  • 123p123t123 siger:

   Jeg kan ikke lige finde paragraffen om timerne til flexjob visitering.

   Flexjobloven sagde før, hvis man “kun kan arbejde” under 50% effektiv arbejdsydelse, så var man berettiget til flexjob. Jeg mener stadigvæk det er samme grundprincip. Dvs, kan du arbejde 50% eller opad kan du ikke få flexjob, men skal klare dig selv med den lønnedgang dette giver.

   De ny regler er mere flexible mht arbejdstiden. Hvis man kan arbejde 1 time pr uge, refunderer kommunen resten til arbejdsgiveren.

   Det største problem er at få kommunen til at anerkende personens reelle arbejdsevne. De har så nemt ved at sige, du er der i måske 6 timer i 5 dage og dermed kan du arbejde 30 timer. De “glemmer” måske at registrere din arbejdsevne værende som måske kun er 55% effektivitet, hvilket giver en effektiv arbejdstid på 16,5 timer pr uge. Dette vil så give ret til et flexjob.

 9. John b siger:

  Det sgu blevet så kompliceret så selv de folk der sidder med det. Ikke aner nok om det. Så velkommen i junglen fleksjob jb 59 år

  • 123p123t123 siger:

   Jeg er bange for du har delvis ret. Jeg har søgt rimelig meget men kan ikke finde noget ordret om det. Derfor går jeg ud fra at kriterierne er som før. Jeg lægger en kopi af den gamle “Flexjob udgave 19” ‘s beskrivelse for opnåelse af flexjob, på nyhedssiden.

 10. Nicholas Stenov siger:

  Tak for svaret 🙂

 11. aobj siger:

  Min sagsbehandler fortalte mig at jeg skulle være 2/3 nedsat, dvs max 3timer/dagl., ellers intet flexjob, så ville det være deltid eller fuldtid, helt op til mig selv, for så skal kommunen ikke supplerer økonomisk. Men det er en jungle, og om det er en skrøne eller ej, men så virker det som om at sagsbehandlerne får bonus for at trække os borgere rundt i manegen, og blive ved med at sende én ud i flere jobprøvninger, selv om intet bliver bedre. Skal ærligt indrømme jeg har min pensionsfirma med på sidelinien når jeg har fat i kommunen, og nu har jeg lige engageret en privatrådgivnings firma, som kan gennemskue §’erne bedre end mig. Læger og specialister siger flexjob, mens sagsbehandleren siger “det skal arbejdes væk”… Gigt kan ikke arbejdes væk, det bliver ikke bedre, brusk og knogler kan ikke komme tilbage, men det er som om kommunen ved noget lægerne ikke ved

  • 123p123t123 siger:

   Kommuner er meget klogere end læger!!!!!!!!!!!!

   Nej de gør som der passer dem. Bed om at få dette på skrift med vedhæftet lovtekst, så tror jeg du får et andet svar!

   Vedr. gigt: I ryghvirvlerne kan der opstå noget som hedder Modic forandringer, type 1, 2 og 3. Dette giver mange smerter, mest morgen og aften. Træning frarådes til dels, men man skal holde sin ryg igang uanset smerter for sin egen skyld.

   Patienter med Modic forandringer har væsentlig flere smerter end patienter med ondt i ryggen af andre årsager.

   Visitationsreglerne var da jeg søgte, under 50% arbejdsydelse = flexjob eller pension. Over dette skulle man selv tage løn nedgangen. Måske derfor nogle prøver at snige sig til flexjob, ved en større arbejdsevne. Fordi en lønnedgang på måske 100.000,00kr eller mere, er faktisk rigtig meget og ikke alle har råd til den nedgang uden at komme i økonomiske vanskeligheder.

 12. Mila siger:

  Jeg er i en situation hvor jeg skal vurderes mht. arbejdsevne, som så gerne skulle afklare hvor mange timer jeg kan arbejde. Hvis jeg så får et Flexjob har jeg forstået at jeg får suppleret op til hvad ???? Jeg er i øjeblikket på sygedagpenge og har en privat pensionsordning som dækker tab af erhvervsevne, uafhængig af sygedagpengene. Hvad sker der med den ordning hvis jeg får et flexjob ? Bliver jeg modregnet i de supplerende dagpenge ?

  mvh
  mila

  • 123p123t123 siger:

   Hej. I mange tilfælde forsøger kommuner at undgå høje lønninger i flexjob. Jeg tror at 2/3 af alle flexjob ligger lidt over mindstelønnen, løseligt ca. 240000kr pr år. Jeg kender en lokal heromkring som får ca. 340000 kr årligt, synes dog de fleste ender i den mindre sats.

   Mht. deltids arbejde som flexjob er, må du kunne få oplyst hos dit forsikrings selskab, hvordan du vil være stillet ved f.eks 5 timers arbejde pr uger eller 10 eller 15 timer pr uge.

 13. Sus siger:

  Hej
  Jeg har været igang i 3 år med at søge om flexjob (Arbejdsprøvninger, træning etc) og det er lige gået op for mig at når jeg får den tilkendt så får jeg den laveste sats, fordi jeg er på kontanthjælp nu (jeg startede på sygedagpenge, men det mente kommunen efter 1 år at det var jeg ikke syg nok til, men syg nok til kontanthjælp-kassen for 100% uarbejdsdygtige. Flot!). Anywho… jeg får §34 nu som supplement til kontanthjælpen, og det gør at jeg sådan lige med lidt god vilje kan holde mig ovenvande økonomisk. Kan man fortsat få §34 eller en tilsvarende økonomisk hjælp som arbejdsløs flexjobber? Hvis man ikke kan så er jeg seriøst økonomisk på røven i det øjeblik jeg får tilkendt flexjob. 😦

  • 123p123t123 siger:

   Jeg tror ikke på du kan oppebære §34 som arbejdsløs flexjobber. Et flexjob er en form for skånejob som sidestilles med et alm. job, derfor skal man først gå på “røven” for at få hjælp.

   Du bliver nød til aktivt at evt. finde billigere bolig eller sænke leveomkostningerne. Hvis man ikke bevilliges flexjob, fordi man har en arbejdevne på f.eks. 51% er man ikke berettiget til nogen som helst hjælp, den lønnedgang skal man selv tage.

 14. ole siger:

  Hej
  Kan man gå på efterløn hvis man er flexjobber?

  • 123p123t123 siger:

   Hej! Nej, så hedder det flexydelse i stedet for, herunder kommer der noget om det.

   Fleksydelse

   ​Sats 2015
   91% af sygedagpengemaksimum 16.306 kr. pr. måned/ 195.672 kr. pr. år
   Fleksydelsesbidrag 1.447 kr. pr. kvartal. Beløbet indbetales fortsat, når man modtager fleksydelse.

   Når man er ansat i et fleksjob er man afskåret fra at søge efterløn. Man skal i stedet søge fleksydelse. Der er mange lighedspunkter mellem den fleksible efterløn og fleksydelse. Ordningen administreres af kommunen.

   Betingelsen for ret til fleksydelse i 2015 er, at man:

   er fyldt 60½ år (født 1. halvår 1954) eller 61 år (født 2. halvår 1954)
   er visiteret til fleksjob
   har betalt fleksydelsesbidrag i mindst 30 år. Ved opgørelse af optjeningstid i ordningen medregnes perioder med medlemskab af a-kasse og indbetaling af efterlønsbidrag. (Der er overgangsordninger i forhold til anciennitetskravet og betalingen af bidraget ligesom i efterlønsordningen, læs om overgangsordninger i afsnittet om efterløn)
   har bopæl i Danmark eller et andet EU/EØS-land
   ikke modtager social pension, dog undtaget invaliditetsydelse.

   Har man betalt til fleksydelsesordningen, kan man få overført sin anciennitet til efterlønsordningen, hvis man får et arbejde på almindelige vilkår, ligesom det indbetalte efterlønsbidrag kan overføres til fleksydelsesordningen, når man ansættes i fleksjob.
   Der er, som i efterlønsordningen, indført en fortrydelsesordning vedrørende medlemsskab (se efterløn, fortrydelsesordning).

   Med vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen ændres betingelser for fleksydelse fra 2014, se afsnit Fleksibel efterløn – tilbagetrækningsreformen.

   Fleksydelsens størrelse
   Fleksydelsen udgør som udgangspunkt et fast beløb på 16.306 kr. pr. måned. Dog kan fleksydelsen aldrig udbetales med mere end et gennemsnit af de sidste 12 måneders indtægt fra fleksjob eller ledighedsydelse.

   Ved udbetaling af fleksydelse sker der modregning for pensionsordninger på samme måde som efter efterlønsreglerne.

   Oplysning om pensioner sker ved overgang til fleksydelse med værdien af pensionerne ved fleksydelsesalderen. Der modregnes i ydelsen, hvis man har pensionsordninger, selv om de ikke kommer til udbetaling (se fradrag for pensioner).

   Løbende udbetaling af pension, som er led i et tidligere ansættelsesforhold, medfører også fradrag i fleksydelsen, ligesom det sker i efterlønnen. Men man har ved fleksydelse ikke mulighed for at undgå modregning af pensioner, selv om man venter med at gå på fleksydelse, ligesom man heller ikke kan optjene en skattefri præmie.

   Dette er ringere regler end gældende for personer, der er i efterlønssystemet.

   Arbejde i fleksydelsesperioden
   Det er muligt at have arbejde med lønindkomst samtidig med fleksydelsen. Det gælder dog kun job på ordinære vilkår, da beskæftigelse i fleksjob ikke kan kombineres med fleksydelse. Som hovedregel trækkes der i fleksydelsen for hver time, man har lønarbejde.

   Lempet fradrag for kontrollabelt arbejde
   Har man en timeløn under 220,50 kr., (omregningssatsen), får man et lempeligere fradrag for de første 36.331 kr. i lønindtægt pr. hele arbejdsår. Det er et krav, at arbejdstiden er kontrollabel.

   Eksempel
   20 timers arbejde i en måned, 130 kr. i timen:
   20×130 kr. = 2.600 kr. : 220,50 kr. = 12 timer
   Der trækkes ikke for de 20 timer i fleksydelse, men kun for 12 timer

   Personer med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse kan ikke få udbetalt fleksydelse. Derimod kan personer med selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse få udbetalt fleksydelse mod fradrag for den periode, hvor den selvstændige bibeskæftigelse udføres.

   Man må ikke udføre arbejde i en selvstændig virksomhed, som ejes eller drives af ægtefællen – bortset fra mindre jordbrug.

   Klageadgang
   Hvis du ikke er enig i afgørelsen om fleksydelse, skal du klage inden fire uger. Afgørelsen skal genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis afgørelsen fastholdes, bliver klagen sendt videre til Ankestyrelsen.

   Udbetaling
   Fra foråret 2015 er det Udbetaling Danmark, der varetager udbetalingen af fleksydelsen.

   • Jesper Andersen siger:

    Hej
    Jeg står og gerne vil søge flexjob da jeg ikke kan klare mit arbejde så godt mere men jeg ved ikke hvor jeg skal henvende mig jeg bor i århus er det i kan hjælpe med
    På forhånd tak
    Jesper

   • 123p123t123 siger:

    Hej. Du skal melde henvende dig i jobcentret i din kommune. Du skal først i arbejdsprøvning og vurderes i hoved og —, det kan være en vanskelig proces. Hvis du ikke kan klare dit arbejde, skal du være klar over at flexjob først tildeles når man er arbejdsprøvet og vurderet til: En arbejdsevne på under 50 % af normalen på 37 timer pr uge. Hvis du kan arbejde i minimum 19 timer, får man ikke flexjob, så skal man ” bare nedsætte arbejdsbyrden og acceptere lønnedgangen”.

 15. JPF siger:

  Hej.
  Super arbejde du gør her – utrolig meget viden du skaffer. Jeg kunne godt tænke mig at spørge om du ved noget omkring førtidspension og flexjob…om man f.eks. Stadig kan gøre pensionen hvilende eller om de tager den hvis man søger flexjob ? Jeg kan ikke finde noget om på nettet efter de lavede reglerne om.

  • 123p123t123 siger:

   Jeg mener helt bestemt man kan starte op med at arbejde, hvis man føler sig i stand til det. Husk at alt skal aftales med jobcentret, de kan også vejlede om hvor længe du må arbejde på “fuld tid” før de stopper for pensionen. Men der er nogle muligheder for dig, du skal bare huske på at hvis du mister / fraskriver dig pensionen, starter du forfra hvis du får tilbagefald rent arbejdsmæssigt, altså måske ikke kan holde til det om 1-3-5 år længere fremme i forløbet. Få gerne de aftaler på skrift.

   Der findes noget som kaldes skånejob specielt for førtidspensionister, måske skal du prøve det først, dette skal også gennem jobcentret.

 16. berit pedersen siger:

  Jeg kan gå på efterløn om 3 år kan jeg det hvis jeg kommer i flexjob

  • 123p123t123 siger:

   Ingen efterløn til flexjobbere

   Når man er i fleksjob, kan man ikke få efterløn. Derfor bliver der i stedet indbetalt til en såkaldt fleksydelse, som er en “efterløn” for personer i fleksjob. Når man er på flexydelse skal der også indbetales dertil.

   God vind fremover!

 17. Maria Olsen siger:

  Jeg er uddannet pædagog, og er blevet bevilliget fleksjob indenfor andet fag- hvilket vil betyde at jeg bliver lønnet som ufaglært :-(… Mit spørgsmål er: Vil det udbetalingsmæssigt være en forskel, hvis jeg kan forhandle mig frem til en pædagogløn fremfor den ufaglærte løn..Eller er det ikke kampen værd? Jeg kan arb. 12. timer pr. uge.

  • 123p123t123 siger:

   Jeg vil tro det er en fordel at kæmpe for en pædagogløn, fremfor ufaglært. MEN undersøg det på din arbejdsplads, nogle arbejdsgivere er gode til at lønne en ansats arbejde mens andre skal have det billigst muligt. Umiddelbar vil jeg gætte på du kommer til at starte på ca. 120 kr/time. Jeg har været i sagsbehandling i Tønder kommune og da kunne jeg fornemme at flexjob medarbejdere var et tag selv bord for arbejdsgivere. Jeg fik at vide jeg skulle helst kunne arbejde 20 timer og virksomheden ville så helst have 66% løntilskud, så de “tjener” lidt på det.

   Kommunen har vel også noget at sige, om de vil give 150-170 eller mindstelønnen som ligger omkring 105-110kr

 18. Tarzan69 siger:

  Jeg er 46 år gammel, blev i januar 2014 tilkendt flexjob 12 timer/eff. 10 timer på grund af blodpropper i ben, lunger, nyrearterie og lysken, og har stort set ingen blodtilførelse i mit venstre ben fra knæ og ned, da arterier er lukket. Desuden et trafikuheld i 2010 hvor erhvervsevnetab er vurderet til 25%. Herefter med depression til følge, og medicinsk behandling. Sidste år i nov måned røg jeg så ind med styrtblødning og endte på en blodprocent på 2,6 …. Og en sygemelding i ca. 3-4 mdr til blodprocent kom i niveau igen. Nu er jeg så igen begyndt at få depression, og har fået tid hos min læge til samtale her d. 11/8. Mit spørgsmål lyder… Jeg har en ægtefælle der har en enkeltmandsvirksomhed og hermed et kontor der lige kunne passe til mit ugentlige timeantal. Må og kan jeg blive ansat hos ham? Hvordan gør man ? Jeg ved det vil helt klart afhjælpe en ny depression, da jeg er meget skidt de dage jeg skal møde på mit nuværende arbejde, har haft mange sygedage på det sidste. Jeg ved at hvis jeg kunne tage mit arbejde evt hos min mand de dage hvor jeg har det godt, og ikke nødvendigvis på fast bestemte dage som nu, så vil jeg kunne klare hverdagen uden medicin og i mit eget tempo? Men kan man bruge det som argumentation ved jobcentret, og evt bede om nedsat tid til evt 8/10 timer, da jeg ikke synes jeg kan klare mit nuværende timeantal.
  Håber Nogen kan hjælpe mig, undskylder alle mine spørgsmål, men er i vildrede

  • 123p123t123 siger:

   Det hele i sådan et forløb skal igennem jobcenter / jobkonsulent. Måske skal du igennem en arbejdsprøvning igen, kontakt jobcenter og forelæg dem sagen. Det kan være svært at få job i ægtefælles virksomhed i første omgang, men måske kan det lykkes på lang sigt.

   Jeg kender det med de gode og de dårlige dage, har selv rygproblemer og underbensproblemer. Nogle dage kan jeg rigtig meget andre dage bliver det ikke til noget videre. Jeg laver ofte noget i weekenden hvis jeg har det godt, til gengæld kan det være jeg starter dagen med sofaen om onsdagen eller en anden dag.

   Held og lykke.

 19. Nicolai siger:

  Jeg uddannet murer og arbejder som flexjobber som murer, kommunen påstår de må modregne i min flex ydelse, når jeg får udbetalt søn og helligdags penge, samt penge for overarbejde og hvis jeg får en bonus, for så har jeg jo fået mere i løn, kan det virkelig passe ?, det stemmer ikke overens med overenskomsten mener jeg ?.

  • 123p123t123 siger:

   Nogle kommuner er meget emsige med at trække på alt hvad de kan, du må gå til fagforening eller anden professionel hjælp. Jeg mener overarbejdspenge skal man helst se om man kan ordne i mindelighed uden lønkroner indregnet, hvis du nogle dag eller perioder kan arbejde mange timer, se om du kan få en aftale om at du kan gemme dem til de dage hvor du ikke har det så godt eller arbejdsgiver ikke har så meget arbejde. Hvis man kan arbejde flere timer end oprindelig prøvet kan kommunen hævde at arbejdsevnen er forkert beregnet og måske i værste fald underkende flexjobbet, dette sker hvis man er selvforsørgende. Hvis en medarbejder kan arbejde 19-20 timer med fuld løn har man ikke ret til flexjob, ifølge de gamle regler.

   God vind fremover.

 20. vickyjegc siger:

  Jeg er pædagogisk medhjælper og har været ansatte samme institution siden 1999 på 30 timer.Jeg har været på 3 barsler og haft 3 langtidssygemeldinger, nu på min 4 med depression/ angst. Jeg har en datter med Adhd, samt to raske børn. Det har slidt hårdt på familien, hun har været i indlagt på en periode på 8 uger, hvor jeg fik tabt arbejdsfortjeneste.

  for at gøre en lang historie kort, er jeg vokset op med en alkoholiseret far, skilsmisse barn og en bror med ADHD, masse udfordringer .Jeg har gået til psykiater,psykolog og behandlingsforløb på stopegården samt på Gentofte hospital. Det har hjulpet mig til at komme tilbage på arbejdet igen. 2 gange er jeg blevet indstillet til afskedelse, men kæmpet mig tilbage. Men jeg bliver hele tiden indhentet af min angst, og det bliver værre og værre for hver gang.

  Jeg har søgt at komme på endnu et behandlingsforløb for angst, men det er blevet afvist. Jeg må så prøve at få en anden løsning. Jeg kan snart ikke mere, jeg venter en fyreseddel igen, og kan ikke kæmpe mig tilbage. Jeg kan ikke klare det mere. Men hvad har jeg så af muligheder, jeg ved at jeg skal trækkes igennem en masse, men mon flex job ville kunne blive en mulighed for mig, som plages af angst, er nedslidt pga psykiske forhold. Har 3 børn som jeg skal være der for uden gang på gang at gå ned. Mine børn er 3,9 og 13 år. Det er den ældste som har ADHD.

  Nogle gode råd inden jeg drukner i min angst og evige bekymringer ?

  Jeg elsker mit arbejde, men kan ikke overskue det mere. Jeg har bare lyst at flygte fra alt, kan ikke holde ud at være på arbejdet mener, rummer slet ikke børnene. Mine kollegaer kunne tydeligt mærke det på min inden jeg blev sygemeldt.

  • 123p123t123 siger:

   Jeg tror du skal huske kun at fokusere på een ting ad gangen, med de problemer du her nævner ender det hele i skudder mudder ellers.

   Din arbejdssituation / sygdomssituation er du nød til af ordne gennem jobcentrets system, hvilket kan være psykisk hårdt da nogle kommuner prøver på at få mennesker til at passe sig selv og gå ned i tid, så kommunen slipper for omkostningerne på dig. Du skal betragte dig selv som en regning til kommunen (eller til samfundet), dette skal du ikke lade dig slå ud af. Hvis du er syg, (stress, brækket arm, depression eller sidder i kørestol) disse ting betyder ikke noget for kommunen, de ser dig stadigvæk som en regning / udgift

   Inden du starter i jobcenteret, skriv alle dine symptomer / problemer ned. Hvornår du tager piller, hvornår du har smerter, hvornår du ligger søvnløs. Læg listen væk et par dage og gennemgå den igen og ret den til de faktiske forhold. Når man sidder foran sagsbehandleren, spørger de meget forskelligt ind til dine problemer, også fra gang til gang derfor kan man komme til at sige ting som kan opfattes forskelligt. Hvis man undervejs får ny sagsbehandler, så ved man også hvad der er blevet sagt fra din side, (hvis de tager din skrivelse alvorligt). Du skal være ærlig hele vejen og være tro mod din krops signaler og smerter, når der er gået nogle måneder tager du dine notater frem og redigerer hvis der er sket ændringer, husk at give sagsbehandleren besked hvis der er væsentlige ændringer.

   Du skal regne med at forløbet kan blive langt, mit forløb varede fra maj 2008 til dec 2011, hvorefter jeg fik førtidspension fra 1/12 2011. Jeg fik ingen ydelse fra det offentlige i ca. 630 dage, men jeg havde en god bankkonto og en kone med fuldtidsjob så det gik ok med det. Til sidst begyndte jeg at drømme om sagsbehandler møderne og det var ikke sjovt mere. Min arbejdsprøvning på REVA sagde 3-3,5 timer pr dag med skånehensyn, men i efteråret 2011 blev jeg sendt på gigthospitalet hvor en læge skrev i papirerne at han ville foreslå en arbejdstid på 0 timer, med de skavanker jeg havde / har.

   Kan du kan arbejde 50% skal du ikke begynde på forløbet, det kan koste dig meget psykisk at prøve. I dag er det meget svært at få førtidspension og flexjob er også svært at få uden en større kamp. Husk en bisidder ved møderne, måske du kan få opbakning fra din fagforening ellers få en anden med. Optag samtalerne på telefonens diktafon, det kan være svært at huske hvad der bliver sagt og sagsbehandlerne vil så ikke sige noget som ikke passer. Din undskyldning for at optage samtalen er bare: jeg vil være sikker på at huske det hele, de må ikke nægte dig dette. Du kan også optage skjult, dette er sagsbehandlerne ikke vilde med, men det er fuldt lovligt. Sagsbehandlere kan udsætte mødet og så vil der være 2 sagsbehandlere for ikke at sige noget forkert eller direkte lyve, hvilket min sagsbehandler gjorde…….

   Jeg (Peder Bæk) fra http://www.behandlosordenligt.dk krævede at jeg ville have en møde/samtale optaget på diktafon men selv med loven i hånden blev jeg bortvist !!!

   Lad jer ikke skræmme af det men hold på jeres ret og ikke lad jer kue af urimelige sagsbehandler, centerleder, socialrådgiver …

   God kamp, hvis du starter forløbet. Eller et forslag fra mig måske gå ned i tid, hvis du kan klare det økonomisk, så får du lidt mere kræfter til resten af dagen og måske lidt overskud til at kunne takle ADHD’eren. Mener at have læst de kan have stor gavn af fysisk træthed, gå en lang tur med dem, smør en madpakke og tag på skovtur, det koster faktisk ikke ret mange kroner og børnene elsker det og taler om det senere. MEN det kræver at du kan “mande” dig op til at kunne komme af sted, hvad enten du er træt syg eller uoplagt.

 21. Kristina Szkobel siger:

  Hej
  Har et spørgsmål. Når man er bevilget et flexjob på 15 timer om ugen, skal man så søge et fuldtids job ved siden af???
  Hilsen Kristina

  • 123p123t123 siger:

   Jeg mener helt bestem at er man tilkendt flexjob, så er man det som opfattes at være fuldtidsbeskæftiget. 15 timers arbejde og resten visiteret som handikap eller sygdom, ialt fuldtid.

   Du skal ikke søge andet job, du har det som du sikkert er visiteret til.

 22. Ligita Gondolf siger:

  Jeg er i flexjob. Er jeg selvforsørgende???

  • 123p123t123 siger:

   Jeg vil tro du er omfattet af det begreb som kaldes selvforsørgende.

   Du har et flexjob og får fuld løn for jobbet, din arbejdsgiver får refunderet det som du ikke arbejder for, altså en slags erstatning fordi du ikke kan arbejde på fuld tid.

   Du er visiteret til et flexjob, med det antal timer du kan arbejde. Du er jo faktisk samtidig visiteret til ikke at arbejde resten af tiden, op til 37 timer pr uge. Så helt klart vil jeg mene du er selvforsørgende.

 23. Nanna siger:

  Hvis nu man har arvet nogle penge i julegave af ens forældre. Som der er mere en man tjener. Om det fjerner fleksjoblønnen?

  • 123p123t123 siger:

   Nej. Arv eller gave bliver kun taget i betragtning ved kontanthjælp, eller ved større eller ubetalelig gæld til det offentlige. Flexjob lønnen svarer til ganske almindelig indtægt fra et normalt lønnet arbejde.

   Jeg får førtidspension, og hvis min kone får lønforhøjelse på f.eks. 10.000kr pr år, mister jeg 3.000kr af min pension. Sådan har de kære politikere lavet det for os. Hvis man er uheldig at blive syg, skal man ikke have for mange penge at bruge.

 24. Ove hansen siger:

  Hej super side jeg har noget bestyrelsesarbejde lønnet skal det trækkes fra i min flexydelse og hvad med penge tilbage i skat ser frem til svar

  • 123p123t123 siger:

   Så vidt jeg kan tolke det, så skal der ske fradrag for dine bestyrelses indtægter, men på et tidspunkt støder jeg på en indtægtsgrænse på ca. 31000 kr. Om det betyder at de første 31000 ikke fradrages eller du max må tjene de 31000 kr kunne jeg ikke finde ud af. Ellers kontakt Udbetaling Danmark.

   Svar 1. Det første jeg fandt på nettet om spørgsmålet.
   Fleksydelse – meddelelse om arbejde, ændringer i pensionsforhold og opholdssted
   Brug denne blanket til at anmelde ændringer i dine forhold, der kan have betydning for udbetaling af fleksydelse.
   Indtægter, der kan gøre din fleksydelse mindre, fx ferie

   Når du modtager fleksydelse, kan din fleksydelse blive mindre på grund af indtægter fra pension og arbejde, men også på grund af indtægter som fx:

   løn, rådighedsløn mv. for en periode, hvor du ikke udfører arbejde – eller ydelser, der træder i stedet for det. Det kan fx være fratrædelsesgodtgørelse, hvor din arbejdsgivers opsigelsesvarsel ikke er overholdt
   indtægter fra borgerlige ombud og offentlige og private hverv, der ikke anses for arbejde, fx bestyrelsesarbejde
   indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker og film mv.
   legater
   udbetalt dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag
   feriegodtgørelse og løn under ferie.

   Svar 2. Den anden formulering jeg fandt om emnet.

   Når du modtager fleksydelse, kan din fleksydelse blive mindre eller bortfalde på grund af indkomster fra pension og arbejde, men også på grund af indkomster som fx:

   løn, rådighedsløn mv. for en periode, hvor du ikke udfører arbejde – eller ydelser, der træder i stedet, fx fratrædelsesgodtgørelse, hvor din arbejdsgivers opsigelsesvarsel ikke er overholdtindkomster fra borgerlige ombud og offentlige eller private hverv, der ikke anses for arbejde, fx bestyrelsesarbejdeindkomster fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker og film mv.legaterudbetalt dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdagferiegodtgørelse og løn under ferieydelser efter lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. (bortset fra invaliditetsydelse) eller tilsvarende udenlandsk lovgivningplejevederlag fra kommunen i forbindelse med pasning af nærtståendestøtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn.

   Indkomster, der ikke påvirker fleksydelsen

   Visse indkomster kan du have, mens du modtager fleksydelse, uden at det betyder, at din fleksydelse bliver mindre – fx:

   licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda/Gramex-afgifter el.lign.ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, dvs. ATP Livslang Pensionefterlevelseshjælp i henhold til kapitel 10 a i lov om aktiv socialpolitikerstatninger, herunder erstatning efter lov om arbejdsskadesikringkrigsskadeserstatning, renteudbetaling til besættelsestidens ofre og hædersgaverlivsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladteefterløn efter funktionærlovens § 8, efterindtægt efter tjenestemandspensionslovens kap. 6, godtgørelse for usaglig opsigelse efter hovedaftalens § 4, stk. 3, funktionærlovens § 2 b, fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a, sømandslovens § 42 eller godtgørelse efter ligebehandlingsloveneindkomst ved salg af erhvervsvirksomhed eller fast ejendomforpagtningsafgiftindkomst ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen boligrenter, aktieudbytter el.lign.arv, gaver, gevinsterunderholdsbidraginvaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevneden forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade, dvs. tilskadekomstpensionvederlag, der modtages for at overholde konkurrence- eller kundeklausulerbetaling for feriefridage, som ikke holdesvisse pensioner til efterlevende ægtefælle, samlever eller børn.

   Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du er i tvivl om, hvorvidt en indkomst medfører, at din fleksydelse bliver mindre.

 25. Ove hansen siger:

  Tak. For svar

 26. John breiner siger:

  Helt utroligt. Jeg været på fleksjobber ordning 19 år. Nu jeg ledig. 61 i stærk nedsat funktion. Så vil jeg søge ørtids. Men nej nej skal ind over dagpengekontor. Over noget de kalder incita. Nu også væksthus. Det koster staten mange kr. Hvorfor skal det være så svært at få revalidering. Drikke engang seet mit sygdomsforløb. Dømmer mig på jeg har kunnet arbejde 16 timer i total skånejob. Hvor formand hjælp. Ikke af kommunen. Kbh. De totalt blæste aner ik hvad der op el ned. Det jo lige før man skal betale for en privat socialrådgiver or at få proff hjælp og vejledning. Kbh. Kommuneskulle skamme sig. Smerteklinik lægen psyk fysio div læge siger allevegne bør få .men kommunen pølsesnak og uvidenhed. De nedgør mennesket istedetfor at hjælpe. Måske skulle man gå til mediet. Jeg jo sikkert heller ikke alene om den behandling eller mangel på samme. Kh jb

 27. lars skovgaard siger:

  hej jeg vil lige høre hvis man har en psykist sygdom der er så slem at man slet ikke kan arbejde kan man så ryge ud af flexordning og komme på kontanthjælp kan komunen gøre dette

  • 123p123t123 siger:

   Hej.
   Det er jeg faktisk bange for at man kan. Jeg vil tro man så skal visiteres til førtidspension. Den største trøst jeg lige kan se for dig, er at du jo er visiteret til flexjob, derfor er der for dig kun 2 muligheder. Flexjob eller førtidspension, ved første visitation var der 3 muligheder, ingenting, flexjob eller førtidspension.

   Regeringen har sagt at det skal være meget svært at få førtidspension, specielt hvis man er under 40 år.

   Herunder noget klippet fra: http://sygeguide.dk/hvis-du-er-blevet-syg-fra-dit-arbejde/hvad-skal-jeg-leve-af/fleksjob
   Hvis du er ledig fleksjobber og modtager ledighedsydelse, vil du fortsat få ledighedsydelse udbetalt under sygdomsperioden. Du skal sygemelde dig til kommunen på normal vis.

   Personer på ledighedsydelse er omfattet af samme opfølgningsregler som øvrige sygemeldte.

 28. John breiner siger:

  Hej igen. Godt arbejde god side du har her. Om mig nu jeg været i flexjob 16 timer 16 år. Fyret så nu jeg fået ledighedsydelse i 4 mdr. Jeg total skadet i ryggen. Læge hospital smerteklinik fysio. Har ledigt opereret 11 gange i ryggen og dagligt vildt voldsomme smerter. Nu vil jobcentret have mig i arbejdsprøvet job 2 mdr. Poet hotel for at se om hvad jeg kan klare. Ingen løn. Men arbejde sat min 8 timer om ugen.jeg samt læger syntes jeg burde have førtidspension. Jobcentret siger det kan jeg ikke få. Hvor pokker søger man hjælp. Jeg bliver bedømt på mit tidligere virke. Man vil ikke indhente oplysninger fra div læger samt andre.kan det virkelig passe. Samt et teknisk ? Hvis jeg nu skulle få et deltids job fleksjob 10 timer ugentligt til 165 i timen hvad vil jeg så få for resten af timerne. En der ved at give op.københavn jobcenter Baldersgade. Incita samt væksthus. Kører rundt med mig. Helpppp kh jb
  Samt fået at vide direkte jeg ikke må optage div møder med systemet. Skal jeg gå til pressen.

 29. dk695 siger:

  Mangel på svar må være din opgivenhed også fuldstændig som de så kaldte jobkonsulenter. Kan man ikke få råd hælp af en socialrådgiver. Jeg bor i Kbh. Jobk. Er total blæste vrøvler lover og roder rundt.

  • 123p123t123 siger:

   Mit mangel på svar skyldes at jeg ikke kigger på siden hver dag. Jeg er ganske alm. borger som er endt på førtidspension og sidder stort set ned hele formiddagen for ikke at tage ekstra smertestillende kodein og pinex. Hen på eftermiddagen går jeg ud og laver noget fysisk arbejde fordi jeg kan lide at lave noget og vi skal holde os igang for at kroppen ikke forfalder.

 30. dk695 siger:

  Hvis man får et fleksjob i 8 timer til 150 kr i timen hvad får man så for de sidste 29 timer og hvem betaler dem.

  • 123p123t123 siger:

   Som jeg læser dette kan man få op til 16.995 kroner om måneden fra kommunen.
   1 års arbejdstimer er 1924 timer
   1 måneds timer er 160,33
   16995 kr delt med 160,33 timer = 106 kr pr time (Hvis man arbejder 0 timer og dette fungerer ikke.)

   du arbejder 8 timer pr uge, det bliver ca. 34,76 timer x 150 kr pr måned = 5214 kr fra din arbejdsgiver

   Dit tilskud bliver nedsat med 30 procent af lønnen op til 13.208 kroner om måneden før skat = 1564,20 kr fradrag

   Altså vil jeg tro din tilskud fra kommunen kan ende på 16995 – 1564,20 = 15430,80 kr pr måned

   Din samlede løn kan så ende på: 15430,80 + 5214 = 20644,80 kr pr måned

   ========================================================================================
   Indsatte tekst nedenunder er fra 3F og dateret 20/11 2015, link til asiden : http://www.3fklub.dk/renovation/social-og-miljoe/social-og-miljoe/fleksjob/fleksjobaftale-loen-og-tilskud
   ========================================================================================
   Fleksjobaftale løn og tilskud

   Når du får et fleksjob, skal vilkårene i aftalen, du indgår med din arbejdsgiver, være på din effektive arbejdsindsats og skånebehov.

   Fleksjob på virksomhed med overenskomst

   Hvis du bliver ansat på en overenskomstdækket arbejdsplads, bliver din løn og arbejdsvilkår fastsat efter de kollektive overenskomster, herunder sociale kapitler, lokalaftaler m.v. samt bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for ansættelse og fastholdelse af personer i fleksjob.

   Spørg tillidsrepræsentanten eller den lokale 3F-afdeling om indholdet i overenskomsten på arbejdspladsen.

   Fleksjob på virksomhed uden overenskomst

   På arbejdspladser, der ikke er dækket af overenskomst, bliver løn og øvrige arbejdsvilkår aftalt mellem dig og din arbejdsgiver.

   Hvis der er en relevant sammenlignelig overenskomst, skal I tage udgangspunkt i den.

   Tilskud til lønnen fra kommunen

   Du får løn for de timer, du arbejder, og du får tilskud til lønnen fra kommunen på op til 16.995 kroner om måneden. Det svarer til 98 procent af højeste dagpengesats.

   Tilskud og løn kan maksimalt udgøre niveauet for overenskomstmæssig fuldtidsløn for tilsvarende arbejde. Niveauet skal fremgå af din fleksjobaftale. Reglen skal forhindre indkomstfremgang, når man går fra almindeligt arbejde til fleksjob.

   Størrelsen på dit tilskud afhænger af din løn. Det bliver nedsat med 30 procent af lønnen op til 13.208 kroner om måneden før skat. Når månedslønnen før skat overstiger 13.208 kroner, bliver tilskuddet reduceret med 55 procent af lønnen.

   Tilskuddet til lønnen er fuldt aftrappet ved en lønindkomst inklusive pension på cirka 36.500 kroner om måneden.

   Kommunen indsætter dit fleksjobtilskud på din NemKonto.

   Få hjælp i 3F

   Det er vigtigt, at du kontakter din lokale 3F-afdeling, inden du indgår en aftale om lønnen for dit fleksjob. De kender reglerne og ved, hvad du bør have i løn.

 31. Mette svorin siger:

  Hej…
  Måske du har svaret på det Før. .. men kan ikke helt finde ud af det .
  Jeg er lige gået igang med en arbejdsprøvning, lige nu er det 1 time om ugen. … den vil selvfølge prøve at blive sat op. .
  Jeg har noget der hedder ataksi. … så jeg skal samtidig træne 3 gange i ugen for at holde det stabilt …
  Jeg bliver hurtigt udtrættet så spændt på hvad det ender med.
  Men økonomisk er det så bedre at arbejde fx 8 timer frem for 2 eller 3 ….?
  Er på sygedagpenge lige nu…
  vil min køn i et flexjob Være højre end det?
  Og hvad med førtidspension er den højre eller lavere,

 32. sune hansen siger:

  Sikken en masse svar man kan få her:-). Fantastisk. Jeg har et spørgsmål!.. Vedr regler for bibeskæftigelse og egen virksomhed samtidig med flexjob.

  Såfremt jeg får tilkendt et flexjob og skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet et vist antal timer. Må jeg så udover det antal timer have bibeskæftigelse og derigennem indkomst.
  Århus kommune har fastholdt at jeg skal bruge min faglige uddannelse som tømrer efter jeg fik en hjerneskade, det på trods af at jeg ikke har beskæftiget mig med håndværk de sidste 10 år og kun kortvarigt efter uddannelse. Det er så hvad det er, men det sætter en helt naturlig begrænsning for min arbejdsevne.
  Ved siden af dette og i sammenhæng med hvad jeg lavede op til min hjerneskade, laver jeg diverse illustrationer/tegninger.
  Det vil i sagens natur være bibeskæftigelse, men oveni dette er jeg blevet spurgt om jeg vil indgå i en virksomhed som producere undervisnings materiale, altså som illustrator og medejer sammen med 2 andre. På den måde får jeg egen virksomhed der ikke på normal vis akkumulere overskud eller arbejde for den sags skyld.
  Men kan jeg overhovedet indgå i en sådan virksomhed ?.

  • 123p123t123 siger:

   Jeg vil tro det kan lade sig gøre.

   Husk alt skal aftales med din sagsbehandler og godkendes før du starter. Du skal regne med at de timer du arbejder, får du ikke kompensation for hos kommunen, uanset at det ikke giver overskud. Husk at være ærlig i hele forløbet, sagsbehandlere er mest vant til at arbejde med “alm. lønmodtagere”, og hvis de støder på noget de er i tvivl om så tilkalder de en højere oppe fra hierakiet til at vurdere det,

   Du må jo lave frivillig ulønnet arbejde selvom du er på flexjob, se herunder er noget fra bekendtgørelsen om dette: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144802#Kap3

   Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde
   § 8. Aktiviteter, jf. § 1, stk. 4, medfører ikke fradrag i ledighedsydelsen.
   Stk. 2. Frivilligt, ulønnet arbejde jf. § 1, stk. 5, der kan udbydes som almindeligt lønarbejde, kan udføres uden fradrag i op til 4 timer om ugen, jf. dog stk. 4. De 4 timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode. Arbejde herudover medfører fradrag.
   Stk. 3. Aktiviteter eller frivilligt ulønnet arbejde skal for at være omfattet af denne bekendtgørelse foregå i Danmark. Aktiviteten eller arbejdet, jf. § 1, stk. 4 og 5, skal udføres, uden at modtageren af ledighedsydelse er underlagt sædvanlige ansættelsesretlige pligter.
   Stk. 4. Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører primær drift og vedligeholdelse, medfører fradrag, jf. dog stk. 5 og 6.
   Stk. 5. Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører primær drift, medfører ikke fradrag, hvis arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft, og arbejdet i lignende organisationer mv. udføres af ulønnet arbejdskraft.
   Stk. 6. Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører vedligeholdelse, medfører ikke fradrag, hvis
   1) arbejdet kan sidestilles med almindelig vedligeholdelse og reparation af egen bolig, jf. § 9, stk. 3,
   2) arbejdet udføres lejlighedsvist,
   3) arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft i organisationen mv.,
   4) arbejdet i lignende organisationer mv. udføres af ulønnet arbejdskraft, og
   5) arbejdet kan udføres, uden at der kræves autorisation.
   Stk. 7. En modtager af ledighedsydelse, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde, jf. stk. 2 og 4, skal skriftligt oplyse kommunen om arbejdets art og varighed, samt hvilken organisation, forening eller lignende arbejdet udføres for.

 33. Helle Jonssen siger:

  Hej
  jeg er hørehæmmet, har tinnitus, otosklerose og sandsynligvis også ménière (pludselige svimmelhed og gulvet gynger). Jeg er pt. i praktik 16 timer om ugen, som nok er grænsen for mit formåen. Der er ca. 2-3 dage pr. måned, hvor jeg må blive hjemme pga. svimmelhed.
  Er på sygedagpenge og vil gerne visiteres til et flexjob, men får i kommunen at vide, at jeg så vil komme på en sats svarende til kontanthjælp. Er det korrekt eller er det forskellig fra kommune til kommune? En tidligere arbejdskollega i Nordjylland var på sygedagpenge under hendes arbejdsprøvning og indtil hun startede i flexjob.
  Jeg skal helst sidde alene eller i meget stille omgivelser, hvor jeg ikke er alt for afhængig af hørelsen (ingen telefoner eller samtale hen over bordet, skal stå tæt på for at høre uden misforståelser) . Skrivearbejde, korrekturlæsning og administrative opgaver ville være fint.
  På de dage med svimmelhed, hvor jeg ikke er i stand til at gå på gaden og hen til en bus, ville jeg kunne arbejde hjemmefra på en computer, hvis jeg har sådanne opgaver.
  Har fire uddannelser indenfor kontor, sprog, hotel management og lægesekretær. Vil gerne bruge noget af al min viden på en eller anden måde.
  At gå på en sats svarende til kontanthjælp er ikke muligt rent økonomisk, netteudbetalingen ville ikke kunne dække min del af udgifterne, medicin, transport og spartanske leveomkostninger. Bor med en ven, ikke en kæreste og har ingen børn.
  Er det virkelig korrekt at satsen er 10.800 brutto pr. måned mens jeg er i vurdering til flexjob? Hvorfor fik min tidligere kollega så sygedagpengesatsen mens hun blev vurderet?

  På forhånd tak til den som kan svare mig eller hjælpe lidt på vej.

  Den meget forvirrede med en masse spørgsmål

  Helle

  • 123p123t123 siger:

   Nogle er på sygedagpenge, andre er ikke. Det afhænger af hvor man er i forløbet, hvor længe man har fået sygedagpenge, om man vurderes til at kunne komme igang igen og dette endda indenfor en overskuelig fremtid. Hvis de siger du skal på en kontanthjælps lignende sats, så bed om at få på skrift hvordan det hænger sammen og om det kan påvirkes af evt. ægtefælles indkomst. Og få på skrift hvorfor netop du skal have den type sats.

   Mht. løn for flexjob, da er jeg ret sikker på at de ikke må give dig kontanthjælp, eller en sats som svarer til kontanthjælp, medmindre denne er ret stor. Du skal nok ikke regne med at få det store i flexjob “løn”. Jeg kender nogle som faktisk ligger ret lavt i løn, omkring 120 kr i timen og lidt opad omkring 130 – 140 kr i timen. Flexjob loven blev lavet så man kunne oppebære ca. samme løn efter at være ramt af sygdom som før, men men men, kommuner er meget kreative så størstedelen af de senest ansatte flexjobbere ender i det lønleje. Fordelen ved et flexjob i forhold til kontanthjælp er at man ikke skal reguleres i forhold til evt. ægtefælles indkomst eller andre indtægter.

   Jeg er på førtidspension, hvis konen får 10.000 kr mere i løn, mister jeg ca. 3.000 kr af min pension, (30 % af stigningen i fælles indtægt fratrækkes førtidspensionen), ligeledes vil en renteindtægt eller bijob hos en af ægtefællerne give samme resultat. Vores dygtige politikere mener at når man er blevet syg, skal man ikke have samme glæde af ægtefællens lønstigning som alle andre skal.

 34. Steen siger:

  En i vores familie er blevet tilkendt fleksjob men han har en del overarbejdstimer fra hans tidl. arbejde som han ikke har fået udbetalt endnu, da de ikke fyrede ham men valgte at lade ham blive i ansættelsen mens aun var i arbejdsprøvning og på sygedagpenge.

  Dvs de overarbejdstimer er nogle der har stået der i flere år og er tjent op inden han kom på sygedagpengeydelse hos kommunen.

  Hvad sker der hvis/når han får dem udbetalt ?

  • 123p123t123 siger:

   Hej.
   Jeg har ledt efter et svar, og ingen fundet. Så har jeg faktisk glemt alt om at svare. SORRY!

   Personligt mener jeg ikke der er nogen hindring for at få det udbetalt, husk det skal være tydeligt at det er for arbejde fra før tilkendelse af fleksjob, for ikke at jobcenter tror man arbejder mere end før oplyst. Jeg tro dog slet ikke jobcenter hører om at du får mere udbetalt end normalt.

   Hvis du havde fået førtidspension som jeg gør, så ville du miste 30% af overarbejdsbetalingen. Dette skyldes Danmarks politikere en gang har bestemt at hvis man er uheldig at blive syg skal man ikke have så stor indtjening… som andre… Hvis min kone stiger 10.000 kr i løn pr år, mister jeg 3000 kr i førtidspension. Trist.

   Jeg er landmand og fra før i tiden har vi/jeg opsparet penge i virksomheden. Når jeg hæver f.eks. 100.000kr derfra, skal jeg betale forskellen mellem virksomheds skat, som er betalt med 25% op til privat skat, ca. 20-25% af det hævede beløb. Derudover bliver min førtidspension nedsat med 30.000kr året efter, fordi hævningen bliver betragtet som en indtægt. (Jeg ville hellere have haft et fleksjob)…

   MEN, dette gælder ikke for fleksjobbere, da er det arbejdsevnen som det drejer sig om.

   Peter Thuesen

 35. Laila Kristensen siger:

  Jeg håber på at få bevilget flexjob til sommer. Må min far oprette en virksomhed og ansætte mig kun med det formål? Han har allerede en anden virksomhed men det er ikke indenfor mit fagområde.

  • 123p123t123 siger:

   Jeg mener at flexjob skal godkendes og accepteres af kommunen. Ud over det kan jeg ikke se det er forkert at blive ansat i din fars firma, havde det været din mands firma havde det ikke gået. Man kan ikke altid forvente at komme til at arbejde indenfor sit fagområde.

   God Jul.

 36. Gitte siger:

  Hvordan er det med flexjob og kvalifikseret svagelighedspension kan man få begge dele?

 37. Tanja siger:

  Hej og tak for alle de gode svar du giver os. Jeg bliver forhåbentlig godkendt til fleksjob her i denne måned og er blevet opfordret til at søge et jo. Jeg er vurderet til at kunne arbejde 17 timer. Hvis der skal skrives en kontrakt på nyt arbejde, skal det så være en “fuldstidskontrakt” på de 17 timer for at få resten suppleret af kommunen ellers skrives der en kontrakt på det timetal jeg kan arbejde på arbejdspladsen?

  • 123p123t123 siger:

   Hej, jeg er ret sikker på at aftalen skal godkendes af kommunen først. I “Gamle dage” var det sådan at kommunen var med til at udfærdige og underskrive en kontrakt. Du kan ikke bare ave en arbejdskontrakt uden at det er godkendt af kommunen.

   Men skriv til mig hvis jeg er fejl informeret.

 38. Hejsa. Kan man efter flexbevisets opnåelse starte egen forretning og få tilskud. Jeg kan stadig ikke arbejde fuldtid. Har nu 12 timer, men da det er hobby og arbejde i et, og vekslende arbejde, regner jeg med at kunne arbejde 18-20 timer. Og må ens søn ansætte mig i sin forretning?
  På forhåndskontrakter for svar.

  • 123p123t123 siger:

   Det vil jeg absolut tro, alt skal være aftalt med kommunen før du starter op. Måske skal du lægge det ud for kommunen som om det er noget du lige er ved at forsøge at starte op, frem for at sige du har gjort det i xx antal måneder.
   Jeg er ikke klar over om fleksjob i egen virksomhed er en mulighed endnu, da fleksjob startede var det helt klart en af de helt store muligheder for selvstændige. Der var faktisk en periode hvor man endda ikke blev arbejdsprøvet og fik tildelt fleksjobbet ud fra ens egen beskrivelse og egen vurdering. Kommunerne fandt ud af at nogle snød sig til en ekstra indtægt uden at blive kontrolleret, forsikringsfirmaer vægrede sig ved at betale erstatninger til disse personer, hvis det var et ulykkestilfælde som var skyld i arbejdsnedsættelsen. Jeg kender en landmand som fik fleksjob i egen virksomhed uden arbejdsprøvning, jeg har en mistanke om at han måske ikke helt er så syg som han dengang påstod, han har “meget travlt altid”!

   Dine 18-20 timer er jo i et tempo som du selv styrer og måske har du en effektivitet på 30 – 50 – 80%. Derfor skal det hele afklares med kommunen, da de jo skal betale op til fuld løn, fra den faktiske arbejdsevne.

   Din søns virksomhed, mener jeg tæller som enhver anden virksomhed. Ægtefælles virksomhed er der, eller kan der være flere problemer med.

 39. Kirsten Aurbo siger:

  Hej
  Når man får flexydelse må man så synge i kirkekor og modtage betaling for det uden man mister flexydelsen

  • 123p123t123 siger:

   Så vidt jeg kan se skal du oplyse kommunen om alle dine indtægter, det skal man også ved f.eks. efterløn.

   Selv en bonus optjent året før skal modregnes i flexydelsen.

 40. Lis Larsen siger:

  Har været ansat i flexjob pga. Fibromyalgi i 13 1/2 år siden 1. Juni 2004 på 25 timer. For ca. 3 år siden blev mit timeantal nedsat med 1 time pr. dag til så 20 timer, det blev ikke anmeldt til kommunen, da min chef sagde at det ikke var nødvendigt, da det kun var så få timer .
  Har fået nye chefer der har indkaldt mig til møde, da de vil sætte mit timeantal op.
  Mit spørgsmål er, kan de forlange at jeg “prøver” at arbejde flere timer ??? Jeg har ikke fået det bedre . Den arbejdstid fra 9-13 passer mit helbred rigtig godt det er tid om morgen at kroppen kommer igang og jeg kan sove til middag efter job og alligevel få lidt alm. familieliv også.
  Mvh Lis Larsen

  • 123p123t123 siger:

   Med 13,5 år siden du fik flexjob, får du enten 1/2 eller 2/3 tilskud fra kommunen, da det kun var de 2 satser den gang. Da du er i samme job får du sikkert det samme endnu.

   Det er et spørgsmål om hvor meget du laver i de 20 timer, hvis f.eks du arbejder med 92,5% kraft har du egentlig udført dit arbejde i forhold til støtten, hvis du er på 1/2 sats.
   Hvis du er på 2/3 tilskud, og har arbejdskraft til 61,67% ydelse i dine arbejdstimer, så har du faktisk arbejdet dine timer som du skal.

   MEN, mange arbejdsgivere vil gerne “tjene” lidt på at have en ansat i flexjob, 2/3 tilskud og 1/2 arbejdsevne fra din side, giver faktisk et overskud til arbejdsgiveren.

   Tag en overvejelse om hvor meget arbejde du udfører i forhold til andre i din stilling, og tag så en snak med arbejdsgiveren om han / hun synes det er rimeligt at du skal op i tid. Hvad hvis nu du fortæller din chef at du blev nedsat i tid fordu du havde svært ved at holde til de 20 timer. Det er kun dig som ved hvordan du har det med de timer du er pålagt. Chefer kigger på bundlinien og tænger: Hende der XX XX kunne f.eks. arbejde x antal timer mere pr år, så stiger firmaets indtjening… Men en ansat i flexjob er faktisk det man kalder det sociale ansvar en virksomhed har og det skal man ikke tjene ekstra penge på..

   Håber du kan bruge mine ord til noget, Det er dig der ved hvor skoen trykker, ikke en ny chef.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s